Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Административни услуги

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административно обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителна информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване (НАО), за услугите, които се подават от организацията, предоставящите обществени услуги в системата на образованието и училището на образованието.

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации,

предоставящи обществени услуги

  1. Записване в Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон” гр. Варна; Преместване на ученици в държавна и в общинските училища
  2. Издаване на служебна бележка за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  4. Издаване на диплома за средно образование
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, дипломи
  6. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

Обраци на документи

Заявление за записване на ученик (за издаване на служебна бележка)

Заявление за записване на ученик (за издаване на служебна бележка) (pdf)

Заявление за записване в училището

Декларация – съгласие от родителя за обработване на лични данни на ученика

Заявление за издаване на дубликат на вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 

Новини
Прочети повече