Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Проекти

С началото на новата учебна година в ход влизат дейностите по кандидатстване и реализиране на 2 проекта по програмата “Коменски”, свързани с училищните партньорства между отделните държави – членки на Европейския съюз. Първият проект, с координатор испанско училище, в който Частна езикова гимназия “Джордж Байрон” ще участва е многостранен – с участието на 9 училища от различни европейски държави – Испания, Румъния, Полша, България, Италия, Дания, Словения, Чехия и Холандия. Заглавието на проекта е “Learning pathways: a European journey through senses.

Сред основните цели в процеса на реализация на проекта са заложени пътувания, които дават възможността за едно по-дълбоко разбиране и запознаване с други култури и образователни системи. Паралелно с това позволяват на учениците и техните преподаватели да представят традициите и обичаите в своята страна по един различен и интерактивен начин. Участниците в проекта ще имат реалната възможност да упражнят и да приложат на практика своите познания както по английски език( който ще бъде официалният използван език по време на проекта), така и по други европейски езици – испански, немски, френски и др.

Заложени са занимания в рамките на изучаваните училищни предмети и извънкласни дейности. Всеки учител работи с малка група от ученици, обсъждат се широк спектър от теми; предвидена е активна работа компютърни технологии, които ще допринесат и за личностното отношение на участниците към проектната работа.
Оценката на крайните резултати се взема под голямо внимание, тъй като те са плод на съвместната работа на ученици и учители, представители на различни държави.
Участниците взимат участие във всяка една стъпка:

 • планиране на дейностите
 • изпълнение
 • оценка на постигнатото
 • въпросници
 • интервюта
 • фото галерия

Един от проектите, по които Частна езикова гимназия “Джордж Байрон” взе участие през последните години също бе в рамките на програмите за многостранни училищна партньорства. Част от страните – участнички по проекта са Холандия, Германия, Полша, Латвия, Португалия и други. Периодът през, който бе осъществен проектът е 2004-2007г. Учениците, взели участие в него споделят, че са натрупали много положителни впечатления, обогатили са познанията си за други култури и са създали приятелства за цял живот.

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели

 • усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
 • развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
 • активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
 • развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели

 • подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
 • насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
 • поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
 • поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
 • подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
 • насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
 • стимулиране на чуждоезиковото обучение.

Сред извънкласните дейности на Частна езикова гимназия “Джордж Байрон” ключово място заемат и редицата национални и международни проекти, в които училището участва.

 • Успешни участия в Международни панаири на Учебнотренировъчните фирми в София, Стара Загора, Загреб, Залцбург;
 • Проектът “България – да. това е моята природа” бе представен на Националния конкурс по екология и спечели шест дипломи
 • Участие в европейски езиков проект съвместно с колежа/лицей “Сент Жьоньовиев” от гр. Рен, Франция за пресъздаване на традициите на българска(варненска) и френска(бретонска) сватба. За този проект училището получи сертификат за качество от Министерството на образованието.(2004-2005г.)
Новини
Прочети повече